سه شعرتازه ام که در آتی بان به انتشار رسیده ان
د
مقاله ام در سوگیاد منوچهر آتشی
منتشر شده در شهروند شمارۀ 1051
20 ژانویۀ 2006


مقاله ام "شعر مهاجرت پرتو نوری علا"
منتشر شده در 28 دسامبر  2006، شهروند شمارۀ  1106

دو شعر تازه ام منتشر شده در
جن و پری
نوامبر 2006
شعر تازه ام در بلوط شعر تازه منتشر شده ام در وازنا

 
سه شعر در شهروند چند شعر کوتاه چاپ شده در "غرفه" ژوئن 2005
جوهر خشک
تا ذرّه ای زر
چند رباعی آزاد
شعر تازه ام در آتی بان

اشعار منتشر شده در آتی بان 

مقاله ام "پیش درآمدی بر شعر مهاجرت"
منتشر شده در 28 سپتامبر  2006، شهروند شمارۀ  1093ا

خانه تماس
English Works Persian Works

All Books & Poster Can be ordered by mail:
Alien Books
PMB 174
9457 S. University Blvd.
Highlands Ranch, CO 80126 USA
303-792-0900
E-mail: dr.ali.zarrin@comcast.net

©Copyright 2005, All poetry, writing  or artwork is the sole property of Ali Zarrin, unless otherwise designated.
Any reproduction or other use of images contained in this website without written permission of the author and the authors is expressly prohibited.
Home Contact